ហាងលក់សំលៀកបំពាក់វណ្ណធូ

💥ម៉ូតថ្មីមានក្នុងហាងស្រាប់
💥សាច់ទន់រលោង
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89
👉🏻សេវាដឹងជញ្ជូនគ្រប់ខេត្ដក្រុង

💥ម៉ូតថ្មីអាវក្រណាត់ម៉ាកZARA
💥សាច់ទន់ត្រជាក់
💥size M L XL
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89
👉🏻សេវាដឹងជញ្ជូនគ្រប់ខេត្ដក្រុង

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥មាន 2 ពណ៍ free size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89
👉🏻សេវាដឹងជញ្ជូនគ្រប់ខេត្ដក្រុង

💥ម៉ូតថ្មីអាវក្រណាត់ម៉ាកZARA
💥មាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥សាច់ទន់ត្រជាក់ មានគ្រប់ size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89
👉🏻សេវាដឹងជញ្ជូនគ្រប់ខេត្ដក្រុង

💥ម៉ូតថ្មីអាវយឺតកមូលម៉ាកLacoste 🐊
💥មាន7 ពណ free size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីអាវយឺតកបេីកម៉ាកLacoste 🐊
💥មានដៃវែង និង ដៃខ្លី
💥មាន6ពណ័ គ្រប់ size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥Free size

💥ម៉ូតថ្មី សាច់ស្អាត
💥មាននៅក្នុងហាងស្រាប់
📞093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥មាន 3 ពណ៍
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

នៅសល់តែប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទេចូលឆ្នាំ2020ហេីយ បងប្អូនមានបំណងប្រាថ្នាហេីយនៅ???
សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីរកទទួលទានមានបាន មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ ហេងហេងក្នុងមួយឆ្នាំពេញ2020 happy new year 🎁💵💰🎉🎊🎀🎈🙏🏻🙏🏻🙏🏻

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥size XXL 3XL
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥មាន 2 ពណ៍
💥size M L
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥size M L
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥មាន 7 ពណ៍
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥free size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥អាវក្រៅមានលក់នៅហាងវណ្ណធូ
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥អាវក្រៅមានលក់នៅហាងវណ្ណធូ
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥free Size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥size M L
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥free Size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥free Size
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមានលក់នៅហាងវណ្ណធូគ្រប់សាខា
☎️093 96 97 57/ 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥size M L XL
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥មានគ្រប់លេខ
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥size M L
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥size M
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥ពាក់បានអ្នក45គីឡូដល់58គីឡូ
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥ពាក់បានអ្នក50គីឡូដល់65គីឡូ
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥ពាក់បានអ្នក45គីឡូដល់58គីឡូ
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥មាន size M L
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥មាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥មាន 2 ពណ៍
💥ពាក់បានអ្នក45គីឡូដល់57គីឡូ
☎️093 96 97 57 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មីមាននៅក្នុងហាងស្រាប់
💥ពាក់បានអ្នក55គីឡូដល់75គីឡូ
☎️093 96 97 57 / 017 33 88 89

💥ម៉ូតថ្មី មានលក់នៅហាងវណ្ណធូទល់មុខផ្សាអ្នកលឿងត្រេីយខាងកេីត
📞017 33 88 89 093 96 97 57

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Battambang?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


W3, St. 2, Sangkat Svay Pol
Battambang
12345
Other Battambang bars and pubs (show all)
Tomato Guest House, Battambang Tomato Guest House, Battambang
104
Battambang

Tomato Guest House and Restaurant, Battambang

Bar Ang Bar Ang
453-406St
Battambang, 02000

Streetside serving some of the best burgers and curry in Cambodia with vegitarian options. Best moto rental fleet in Battambang. Great for solo travelers.

Pacific Night Taste Pacific Night Taste
St139, Kammeakkar ,Svay Pao, Battambang
Battambang, 02360

Khmer & Thai Food Restaurant & KTV & Foods & Beergarden

Apple of Love Apple of Love
No. 63, St. 2.5, Sangkat Svay Por
Battambang, 02360

The finest French and Khmer fusion cuisine in Battambang. Special palm wine and other local spices. Very romantic and cozy restaurant.

BTB Container BTB Container
Street 203
Battambang, CAMBODIA

We're serving your dinner, evening hangout, party..with music band and nice place.

Miss Wong Battambang Miss Wong Battambang
Street 2, Phasar Nat, Near Jaan Bai Restaurant
Battambang, 0011

Miss Wong Battambang is the newest addition to the colonial city of Battambang. Stunningly decorated in chinoiserie style and serving premium cocktails.

Lemongrass Restaurant Lemongrass Restaurant
115
Battambang, 02000

Rendezvous Bar-Restaurant Rendezvous Bar-Restaurant
National Road No 5, Prekmohatep
Battambang

Provide all fine Western and local food, indoor and outdoor restaurant, fine coffee,fine wine, whisky, cocktails, good atmosphere and friendly staff.

KOKO Tea bar KOKO Tea bar
Battambang

KOKO-Authentic Taste of Taiwan

The River Bar and Restaurant The River Bar and Restaurant
Battambang
Battambang, BATTAMBANG

The River Bar and Restaurant is located in Battambang Cambodia. It sits along the Stung Sangker River between the old Bridge and Hun Sen Bridge.

Bro'Sis Pub Bro'Sis Pub
St 159 D, Battambang Province
Battambang

Starlight Club Starlight Club
Battambang
Battambang, 02200

Starlight Club Battambang