តែក្រូចឆ្មា Photographer

I love natural

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


163
Phnom Penh
Other Bartending Services in Phnom Penh (show all)
Demo design Demo design
#12, Street 594, Toul Kork
Phnom Penh, 12151

graphic design, interior decoration, creative conception.

Linnea Borealis Event Planner Linnea Borealis Event Planner
#156 Street 122
Phnom Penh, 855

Phum PKA ភូមិផ្កា Phum PKA ភូមិផ្កា
61 St 480
Phnom Penh, 12310

ប្រណីតភាព ជ្រុងមួយនៃផ្កាខ្មែរ

Davika's Shop Davika's Shop
#306H, St. 87Bt, Beoung Tompon, Meanchey, Phnom Penh.
Phnom Penh, +85586900737

We offer the flower decoration service in any Occasion such as Wedding party , Housewarming, Grand Opening , Birthday party , Funeral etc.

SreyOun Prasatmeas SreyOun Prasatmeas
Monireth Blvd
Phnom Penh, 12000

Is the Embellishment in Phnom Penh and can service to other Province

Camfood Camhotel ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារនិងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិ Camfood Camhotel ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារនិងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិ
Phnom Penh, 855

Cambodia’s Biggest International Food & Beverage Exhibition is back with an even bigger and better edition. The Expo will be held at the Diamond Island Exhibition and Convention Centre (DIECC), from 22 to 24 October 2020

Pano Le'cocktails Pano Le'cocktails
#357E3, 357E4, Street. 178 Corner St. Preah Sisovath, Sangkat Chey Chomnes, Khan Daun Penh
Phnom Penh, 855

We are providing the most elegant cocktails catering in Cambodia with an affordable price and standard service!

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C