អាជីង អនឡាញ

អាជីង អនឡាញ

Comments

👉១ឈុតតែ 19$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង 💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់ 📲 Smart 093 766663 📲 Cellcard 012 324 334 📲 Metfone 066 324 334 ❤️មានបោះដុំនឹងរាយ 💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ 💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m 💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️ 🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង
👉១ឈុតតែ 19$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង 💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់ 📲 Smart 093 766663 📲 Cellcard 012 324 334 📲 Metfone 066 324 334 ❤️មានបោះដុំនឹងរាយ 💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ 💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m 💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️ 🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង
👉១ឈុតតែ 35$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង 💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់ 📲 Smart 093 766663 📲 Cellcard 012 324 334 📲 Metfone 066 324 334 ❤️មានបោះដុំនឹងរាយ 💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ 💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m 💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️ 🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង
🔥ប្រូម៉ូសិនយក្ស🔥 💥តំលៃ១ឈុត10$ ទិញ3ឈុត=25$ កន្សែងជាឈុតសាច់ទន់ល្មេីយជក់ទឹកល្អ មិនទន់មិនជក់ដូរលុយវិញ 🦋កន្សែងជូតខ្លួន1 កន្សែងជូតមុខ1 កន្សែងជូតមុខ40*75cm កន្សែងជូតខ្លួន70*140cm 📲 Smart 093 766663 📲 Cellcard 012 324 334 📲 Metfone 066 324 334

មិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ កុំឆាប់វៃតម្លៃមកលើខ្ញុំ

ទំលាក់លេខមកចា៎ ធ្វើខ្លួនឯងគ្មានជាតិគីមី
🐂🐂ង៉ាញ់ៗគោងៀតពិសេស មិនឆ្ងាញ់មិនយកលុយទេ
💃កម្មង់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកបានហើយ
📲 smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334

ថាអត់ង៉ាញ់ម៉ាត់ទៅ 🥑🥑🥑
បរ័ធម្មជាតិរតនៈគីរី ស្អិតរមួត ឆ្ងាញ់
☎️ 012/066 324 334

ទៅដល់ឡូវហើយបង អរគុណសំរាប់កាកម្មង់បង

ព្រឹកនេះចេញតំណើរប៉ុន្នឹងសិន អរគុណបងៗ ចេចេ

ង៉ាញ់ៗ ចង់បានបរ័🥑🥑🥑ធម្មជាតិកុំភ្លេចណា
ទំលាក់លេខៗ មកដល់ហើយ
📲 smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334

ង៉ាញ់ៗ ចង់បានបរ័🥑🥑🥑ធម្មជាតិកុំភ្លេចណា
ទំលាក់លេខៗ ថ្ងៃស្អែកមកដល់ហើយចា៎

📲 smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334

👉១ឈុតតែ 19$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង
💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់
📲 Smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334
❤️មានបោះដុំនឹងរាយ
💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ
💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m
💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️
🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង

🔥ប្រូម៉ូសិនយក្ស🔥
💥តំលៃ១ឈុត10$ ទិញ3ឈុត=25$

កន្សែងជាឈុតសាច់ទន់ល្មេីយជក់ទឹកល្អ
មិនទន់មិនជក់ដូរលុយវិញ
🦋កន្សែងជូតខ្លួន1 កន្សែងជូតមុខ1

កន្សែងជូតមុខ40*75cm
កន្សែងជូតខ្លួន70*140cm

📲 Smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334
🚚🛵 មានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋាន 25 ខេត្តក្រុង

👉១ឈុតតែ 22$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង
💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់ 
📲 Smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334
❤️មានបោះដុំនឹងរាយ
💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ
💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m
💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️
🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង

👉១ឈុតតែ 22$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង
💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់
📲 Smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334
❤️មានបោះដុំនឹងរាយ
💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ
💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m
💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️
🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង

អាជីង អនឡាញ

👉១ឈុតតែ 35$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង
💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់
📲 Smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334
❤️មានបោះដុំនឹងរាយ
💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ
💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m
💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️
🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង

👉១ឈុតតែ 35$ ប៉ុណ្ណោះ ប្រញាប់ឡើង
💕សាច់សូត្ររលោង ទន់ត្រជាក់
📲 Smart 093 766663
📲 Cellcard 012 324 334
📲 Metfone 066 324 334
❤️មានបោះដុំនឹងរាយ
💃💃ឈុតកំរាលពូកថៃ មានច្រើនម៉ូដ ច្រើនម៉ាក ស្អាតៗ សាច់ទន់ ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្គៀប មិនចេញពណ៌ គុណភាពខ្ពស់💥តំលៃសមរម្យ
💃អាចកម្មង់តាមទំហំពូកបាន៖1ម 1.2m1.4m1.6m1.8m
💃ដែលក្នុងមួយឈុតរួមមាន»ស្រោមខ្នើយកើយ2»»ស្រោមខ្នើយអោប2»»កំរាលពូក1»»ភួយត្រជាក់1❄️
🚚🚚🛵🛵មានដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុង

អាជីង អនឡាញ

អាជីង អនឡាញ's cover photo

អាជីង អនឡាញ's cover photo

អាជីង អនឡាញ

Relax Event Organizers

តោះអផ្សុកណាស់ដាក់មួយរឿងទៀតមើល
"បេសកកម្ម មេគង្គ"
ជួយsharedផងបងប្អូន

តោះតោះ​ បុណ្យអ៊ុំទូក​ 3ថ្ងៃនេះមិនដឹងទៅណាមែនទេ! ! ! ! ទីនេះនែក​ 1កេស​ ថែមម្ហូបចានធំដល់ទៅ3មុខអីនុះ! ! ! !

ភ្ញៀវចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញមកបណ្ដើរៗៗៗហើយ

កម្មវិធីជួបជុំដ៏សប្បាយ​ និងញាំស្រាបៀរដោយសេរីបានមកដល់ទៀតហើយ​ តើបងប្អូនណាខ្លះដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីពិសេសញាំស្រាបៀរដោយសេរីកាលពីវគ្គមុន​ ឥឡូវនេះ​ First Pub&Bar មានកម្មវិធីពិសេសទៀតហើយ​ ដោយគ្រាន់តែចំណាយត្រឹមតែ​ ១៩០០០៛/នាក់ប៉ុណ្ណោះ​ ក៏អាចពិសារស្រាបៀរ​ Tiger(កំប៉ុង)​ ដោយឥតកំណត់​ ចាប់ពីម៉ោង​ 6ល្ងាច​ រហូតដល់ម៉ោង12យប់​...​រួសរាន់កក់តុណា​ អលណប់! ! !
ទំនាក់ទំនងកក់តុ​:
093​ 444​ 004
090​ 46​ 56​ 46

កម្មវិធីថ្មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនយើង ហូបស្រាបៀTiger កំប៉ុងមួុយឆ្អែតចំណាយតែ 19000៛ ប៉ុណ្ណោះ តោះតោះ កុំរង់ចាំយូរប្រយ័ត្នអស់កន្លែងទៀត ។ ជួុបគ្នាថ្ងៃ25 ណាខលមកយើងខ្ញុំឥឡូវនឹងមក ។

[10/11/18]   សួស្ដីអតិថិជនរបស់​ First Pub &Bar
សូមជម្រាបជូនថាហាងរបស់យើងខ្ញុំបានបើក​លក់វិញជាធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃនេះវិញហើយ

សូមអរគុណ

អរគុណណាស់សំរាប់ការគាំទ្រ ថ្ងៃចុងក្រោយមកពេញហាងតែម្តង ស្មានតែបក់រុយហើយ ខិខិខិ ។ សូមជំរាបជូនអតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ហាងយើងខ្ញុំសូូមឈប់សំរាករយះពេល៤ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ គិតចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ហាងយើងខ្ញុំនឹងបើកដំនើរការជាធម្មតាវិញនៅថ្ងៃទី១១ ។

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ​ ដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រ​ និងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយប់មិញនេះ​ ដោយគ្រាន់តែចំណាយ១៧០០០៛​ អាចពិសារស្រាបៀរ​Tiger(can)ដោយសេរី​។ First Pub$Bar សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅ​ដល់អតិថិជនទាំងអស់​ ហើយសង្ឃឹមថាអតិថិជនទាំងអស់និងអាចចូលរួមនៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត! ! !

អរគុណណាស់សំរាប់ការគាំទ្ររបស់មិត្តភក្តិ បងប្អូន ពូមីងទាំងអស់គ្នា ។ មកគាំទ្រឡើងហៀរហាងតែម្តង។

ចាប់ផ្តើមបណ្តើរៗហើយ។ តោះមកជួបជុំគ្នានៅ First pub

សួស្ដីអតិថិជន​ First Pub &Bar

កម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ចុងខែកញ្ញា

28​ កញ្ញា​ 2018

Tiger Beer Buffet Party

ត្រឹមតែ​ ១៧,០០០៛​ /១នាក់​ លោកអ្នកនឹងអាចពិសារស្រាបៀរTiger (កំប៉ុង)​ បានដោយសេរីឥតកំណត់​ ចាប់ពីវេលាម៉ោង​ ១៨:០០​ -​ ២៤:០០
សម្រាប់តម្លៃម្ហូបគឺមា​នចាប់​ ១២,០០០៛​ ដល់​ ៣០,០០០៛

☎️☎️️កក់តុ​ 093​ 444​ 004
​ 095​ 777​ 812
​ 090​ 465​ 646

តើមានបងប្អូនណាខ្លះដែលចង់ស្វែងរកការងារបន្ថែមដែរទេ​ បើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការនៅហាង​First Pub&Bar អាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំបាន! ! ! ! !ប្រាក់ខែសមរម្យ​ហើយទទួលបានអាហារពេលល្ងាចមួយពេលទៀតផង! ! ! !

សួស្តីអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រ​ និងអញ្ជើញមកពិសារអាហារនៅ​ First Pub&Bar ជាទីមេត្រី​ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតចុងខែកញ្ញានេះ​ អតិថិជនទាំងអស់អាចកំម៉្មងស្រាបៀរជាឈុតបាន​ដែលមានតម្លៃសមរម្យ​ និងមានម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសារថែមទៀតផង​
អាចទំនាក់ទំនងកក់តុតាមរយះលេខ
093​ 444004
090​ 465646

អរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រថ្ងៃបើកសម្ភោធជាផ្លូវការរបស់ហាង​ First Pub&Bar ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបើកសម្ភោធជាផ្លូវការរបស់ហាង​ First Pub&Bar នៅថ្ងៃនេះ​ គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ចំណាយត្រឹមតែ​ ១៣០០០៛​ និងអាចពិសារស្រាបៀរ​ Anchor ដបដោយសេរី​ ហើយថែមទាំងមានសំណាងចាប់យករង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀតផង​ កុំភ្លេចណាកុំអោយឱកាសនេះកន្លងផុតទៅអោយសោះ​ មានរយះពេលតែមួយថ្ងៃនេះទេ​! ! !
អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទ​
093​ 444​ 004
090​ 46​ 56​ 46

ជូនពរថ្ងៃកំណើត​ សូមអោយរីករាយ​ និងរកសុីមានបាន! ! !

តោះ​ តោះ​ First pub យើងនឹង

Grand Opening
First Pub &Bar

Anchor Beer Buffet
ម្នាក់ត្រឹមតែ​ ១៣០០០៛​ តែប៉ុណ្ណោះ​ លោកអ្នកអាចពិសារស្រាបៀរដោយសេរី​ ដោយមិនកំណត់ម៉ោង

រួមជាមួយការលេងហ្គេមសប្បាយៗដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពី​ First Pub &Bar

កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា

☎️☎️☎️093 444 004
📞📞📞 090 46 56 46

មោះមកស្តាប់ភ្លេងពិរោះៗទាំងអស់គ្នា

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានមកគាំទ្រ​ First Pub

យើងខ្ញុំនឹងមានផ្ដល់ជូនកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសៗ​ចំពោះអតិថិជនដែលមានបំណងមករៀបចំកម្មវិធីផ្សេងនៅហាងយើងខ្ញុំ

📱📱📱 093 444 004
📞📞📞 090 46 56 46

រៀបចំរួចរាល់ហើយ​ ត្រៀមទទួលម្ចាស់ខួបកំណើតល្ងាចនេះ​ នៅFirst Pub ផ្លូវ1986​ ភ្នំពេញថ្មី​ សែនសុខ​ ទល់មុខសាលាលីមកុកវីងចាស់​ អាចទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទបាន​ 093444004​ 090465646

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Street 1986 ,Sangkhat Phnom Penh Tmey, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia
Phnom Penh
12101
Other Phnom Penh bars and pubs (show all)
Mr.H SharingSecret Mr.H SharingSecret
St.02
Phnom Penh, 12354

This page will tell all of you about general knowledge sharing about strategy and teaching, learning.

Booloom Steak BBQ & Food Booloom Steak BBQ & Food
#209 Street 63 Sangkat Boeung Keng Kang I Khan Chamkamorn
Phnom Penh, 12302

Welcome to Khmer Booloom Restaurant!!!!

TCC TCC
Phnom Penh
Phnom Penh

The Fancy The Fancy
#149
Phnom Penh, 855

ខ្ញុំសូមអរគុណអតិថិជនណាស់ដែរកម្ម៉ង់ទិញជាច្រើនរាល់ថ្ងៃ ���

Galaxy ktv Galaxy ktv
294 Oknha Chrun You Hak St
Phnom Penh

캄보디아 대표 럭셔리 KTV입니다.

FUEL FUEL
#24 St 130
Phnom Penh

Do It All Bar & Club Do It All Bar & Club
St 007
Phnom Penh, 00000

Heartbraek BAR Heartbraek BAR
118
Phnom Penh

THE HEARTBREAK BAR OFFERS A GREAT NIGHT OUT ANGKOR DRAFT BEER ONLY $1.00 BETWEEN 4PM AND 7PM AND 2AM UNTIL 6AM, WE HAVE OVER 20 HOSTESSES AND GREAT MUSIC.

G PUB PHNOM PENH G PUB PHNOM PENH
ST. 51 GOLDEN SORYA MALL
Phnom Penh

G PUB IS THE ONLY AFTER AFTER HOUR CLUB IN PHNOM PENH

Vanna Tailor វណ្ណា កាត់ដេរ Vanna Tailor វណ្ណា កាត់ដេរ
271st, Teuk Tla, Sen Sok
Phnom Penh

យើងខ្ញុំមានទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់នារីប្រពៃណីគ្រប់ប្រភេទ

ត្រូល ខ្មែរ ត្រូល ខ្មែរ
Phnom Penh, 12303

This is Troll Khmer. This page is talking about fun and the true story in Cambodia. We upload funny video every week.

PPYC PPYC
Phnom Penh

Phnom Penh's only Yacht Club