បណ្តាញហ្វេ៊សប៊ុកយុវជនកម្ពុជា

បណ្តាញហ្វេ៊សប៊ុកយុវជនកម្ពុជា's cover photo

បណ្តាញហ្វេ៊សប៊ុកយុវជនកម្ពុជា

F Y N
_____
តើមានបានពិចារណាទេអស់លោក?ដែលយកព្រះពុទ្ធរូបដាក់ក្នុងក្រដាស់ប្រាក់។Www.facebook.com/facebook Fun.

បណ្តាញហ្វេ៊សប៊ុកយុវជនកម្ពុជា

បណ្តាញហ្វេ៊សប៊ុកយុវជនកម្ពុជា's cover photo

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Bar

Telephone

Address


១៥
Phnom Penh
G
Other Bars in Phnom Penh (show all)
Bird in Hand PhnomPenh Cambodia Bird in Hand PhnomPenh Cambodia
18 Street 5
Phnom Penh

Bird in Hand Gentleman's Club. Hostess Bar in Phnom Penh

Tabù VTabù-Lounge Tabù VTabù-Lounge
61 Blvd Sothearos
Phnom Penh, 11000

Good Time Restaurant Good Time Restaurant
Kampuchea Krom
Phnom Penh, 77170

Beauty Care Products imported from abroad with high quality and standard certified.

Farm to Table Farm to Table
N° 16, Street 360. BKK 1
Phnom Penh, 12000

Farm to Table is an outdoor restaurant and community space providing healthy & sustainably produced dishes. We feature the freshest seasonal produce by partnering with growers, farmers, and cooperatives in Cambodia to support local organic farming.

Cavalry Bar 136 Cavalry Bar 136
11Eo,136st,Phnom Penh , Cambodia
Phnom Penh, 855

Food, Drink, cool music,standard table

Kolab Sor Phnom Penh Hotel Kolab Sor Phnom Penh Hotel
#436, Str.310, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
Phnom Penh, 12304

Three Star Hotel at the heart of Phnom Penh City

Champion Snooker Champion Snooker
134
Phnom Penh, 12252

Setsara bar restaurant Setsara bar restaurant
#3d, St. 278 Corner 51 Near Wat Langka
Phnom Penh

Setsara bar & restaurant open since 19th june 2005 now is 6 years Open daily 07:00 - late

Park Grille Bar Park Grille Bar
Koh Pich Phnom Penh A Long River Bank Of La Sen Building
Phnom Penh

Park Grille providing food and catering services

Cerevisia Craft Brewery Cerevisia Craft Brewery
#9b Street 29
Phnom Penh, 12200

At Cerevisia we craft full-bodied beers with iconic aromatics and a pleasing finish. You won’t find us in every taproom, only the best. It’s damn fine beer

Bgold KTV&Lounge Bgold KTV&Lounge
Phnom Penh
Phnom Penh

Ban Ricky Ban Ricky
#51B, Street 222, Sangkat Being Ring, Khan Daun Penh
Phnom Penh, 00852

Do not force the horse to drink water.