Angkor Secret Travel

Angkor Secret Travel

Comments

ខ្សែ Video នេះគឺជាការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនអំពីសុខភាព
សួស្ដីបងប្អូន - នេះគឺជាសិល្បៈនៃការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីសុខភាពដល់បងប្អូន ដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងឡើង ប្រសិនបើមានពាក្យសម្តីណាមិនសមរម្យ សូមបងប្អូនកុំចាប់ទោស ហើយសូមផ្តល់យោបល់មកវិញប្រកបដោយចិត្តស្ថាបនា ជាជាងការជាន់ពន្លិច។
I have to wait so long☹☹

Angkor Secret Travel Co., LTD. is the most unique and personal or group travel experience. We have many year experiences organizing treks and cycle trips.

Angkor Secret Travel Co., LTD. is the most unique and personal or group travel experience. We have many year experiences organizing treks and cycle trips.

[04/11/20]   ដើម្បីយល់ដឹងអំពីវិធីសម្រួលសរសៃ ដូចជា៖ជំងឺចុករួយចង្កេះ,ទ្រនាប់កងឆ្អឹងខ្នងកៀបសរសៃ,ចុករួយស្មា,ចុករួយជើង,ស្ពឹកជើង,ស្ពឹកដៃ,ឈឺជង្គង់។ល។

[04/04/20]   ការចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីយល់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកកើតជំងឺចុករួយចង្កេះនិងវិធីព្យាបាល

Kiri Residence

Private Full-Day Kbal Spean, Banteay Srei & Banteay Samre Tour

Cambodia's jungle holds a wealth of stunning natural scenery and fascinating ancient history. Led by a private guide, this day-long tour shows you Kbal Spean ("River of a Thousand Lingas), the beautifully carved temple of Banteay Srei, and the grand temple of Banteay Samre.
Your first stop of the day is Kbal Spean, a riverbed known for the many rock reliefs carved into its sandstone banks. Embark on a short trek, ascending a series of wooden staircases, to reach the site. Your guide points out the wealth of lingams, symbols of the Hindu god Shiva that inspire the name "River of a Thousand Lingas". As you scope out the carvings, the river's waterfalls create a serene backdrop.
Break for lunch, and then pay a visit to the temple of Banteay Srei. Dating back to the late 10th century, this small but beautiful structure is distinct for its carvings in warm pink sandstone. Get up close to view their delicate details, and then continue on to Banteay Samre. Larger, lesser-known, and breathtaking in the late afternoon light, this temple offers a beautiful final stop for your tour. After soaking up the picturesque views, discover more incredible photo opportunities on the journey back to Siem Reap.

Private Full-Day Kbal Spean, Banteay Srei & Banteay Samre Tour

Cambodia's jungle holds a wealth of stunning natural scenery and fascinating ancient history. Led by a private guide, this day-long tour shows you Kbal Spean ("River of a Thousand Lingas), the beautifully carved temple of Banteay Srei, and the grand temple of Banteay Samre.
Your first stop of the day is Kbal Spean, a riverbed known for the many rock reliefs carved into its sandstone banks. Embark on a short trek, ascending a series of wooden staircases, to reach the site. Your guide points out the wealth of lingams, symbols of the Hindu god Shiva that inspire the name "River of a Thousand Lingas". As you scope out the carvings, the river's waterfalls create a serene backdrop.
Break for lunch, and then pay a visit to the temple of Banteay Srei. Dating back to the late 10th century, this small but beautiful structure is distinct for its carvings in warm pink sandstone. Get up close to view their delicate details, and then continue on to Banteay Samre. Larger, lesser-known, and breathtaking in the late afternoon light, this temple offers a beautiful final stop for your tour. After soaking up the picturesque views, discover more incredible photo opportunities on the journey back to Siem Reap.

Kiri Residence

Tanle Sap Secrets Tour

Leave the bustling streets of Siem Reap for the serene surface of Tonle Sap Lake on this half-day tour. Ride on a Cambodian remork, take a boat ride around a floating village, and visit a Buddhist monastery as you get an intimate peek into the daily lives of countryside locals.
Meet up with your guide, board your remork (Cambodian motorcycle taxi), and set off for more rural landscapes. Upon arrival at Tonle Sap—the largest freshwater lake in Southeast Asia—walk onto a waiting boat and head out for an aquatic adventure.
Due to extreme weather patterns, this Tonle Sap Lake boasts the ability to swell from 4,633 square miles (12,000 square kilometers) mid-monsoon season, to a mere 985 square miles (2,500 square kilometers) during dry season. Chat with your guide as you glide by floating fishing villages, peaceful shoreline scenes, and a variety of native wildlife.
Back on shore, climb into your remork and take-off on a back-road route towards Siem Reap. Note the dramatically changing scenery, and be sure to soak up the serenity surrounding locals tending to their harvests, smoking the day’s catch, or farming their family’s ducks.
Stop at a raised-house fishing village and enjoy special Khmer snacks, before heading to a Buddhist monastery on the way back to your hotel.

Tanle Sap Secrets Tour

Leave the bustling streets of Siem Reap for the serene surface of Tonle Sap Lake on this half-day tour. Ride on a Cambodian remork, take a boat ride around a floating village, and visit a Buddhist monastery as you get an intimate peek into the daily lives of countryside locals.
Meet up with your guide, board your remork (Cambodian motorcycle taxi), and set off for more rural landscapes. Upon arrival at Tonle Sap—the largest freshwater lake in Southeast Asia—walk onto a waiting boat and head out for an aquatic adventure.
Due to extreme weather patterns, this Tonle Sap Lake boasts the ability to swell from 4,633 square miles (12,000 square kilometers) mid-monsoon season, to a mere 985 square miles (2,500 square kilometers) during dry season. Chat with your guide as you glide by floating fishing villages, peaceful shoreline scenes, and a variety of native wildlife.
Back on shore, climb into your remork and take-off on a back-road route towards Siem Reap. Note the dramatically changing scenery, and be sure to soak up the serenity surrounding locals tending to their harvests, smoking the day’s catch, or farming their family’s ducks.
Stop at a raised-house fishing village and enjoy special Khmer snacks, before heading to a Buddhist monastery on the way back to your hotel.

Private Angkor Tuk-Tuk Tour & Elephant Ride

Weave between breathtaking 12th-century Buddhist temples on the back of an elephant, cruise the streets of Siem Reap in a nimble tuk-tuk, and trek into the jungle to uncover the remains of Preah Khan temple. Along the way, listen to commentary from your private guide and grab a tasty lunch.
Meet up with your guide outside your Siem Reap hotel and hop into the back of a 3-wheeled, open-air tuk-tuk. Zoom through the city's bustling streets to reach the outskirts Angkor Wat. Head inside on foot to check out stunning examples of Khmer architecture and learn about the temples' transformation from Hinduism to Buddhism.
Continue on to the Southern Gate of Angkor Thom, where you can climb onto the back of a gentle elephant to go through the gate in style. Take the afternoon to admire the faces on the Bayon temple, snap photos of the stone pachyderms at the Terrace of the Elephants, and grab a quick lunch at a locally loved restaurant.
Swing by the overgrown temples at Preah Khan, dip into the jungle to see what remains of Ta Prohm temple, and find out how this long neglected site is now being preserved to maintain its eerie, abandoned appearance before you catch a lift back to Siem Reap and your hotel.

Kiri Residence

Full-Day Tour of Temples at Angkor Wat & Angkor Thom

Devote an entire day to exploring the incredible temples at Angkor Wat and Angkor Thom under the leadership of a local, English-speaking guide. Discover the UNESCO-listed ruins at Angkor Wat and the ancient capital city of Angkor Thom—established by the prosperous Khmer Empire in the 12th century.
Get picked up from your Siem Reap hotel in a comfortable, air-conditioned vehicle and head straight for the ruins. As you motor toward Angkor Wat, learn about its history as the world's largest religious monument, replete with Hindu-Buddhist architecture that took 30 years to complete. Follow your guide inside, glimpsing intricate stonework as you wander galleries that have been shockingly well-maintained.
From Angkor Wat, head north toward Angkor Thom. This majestic site once served as the Khmer Empire's glistening capital city. Take a moment to consider its grandiosity before venturing inside the city. Arriving at the temple at Bayon, appreciate its beautifully crafted central towers covered in more than 200 enormous faces.
Enjoy lunch at your own expense, and then pay a visit to Ta Prohm—a temple set in the midst of the jungle. Wander the maze-like ruins of this ornate worship site, marveling at the fig trees that threaten to overtake the edifice. Absorb a late evening breeze and enjoy the peaceful, rural atmosphere before heading back to your hotel.

Full-Day Tour of Temples at Angkor Wat & Angkor Thom

Devote an entire day to exploring the incredible temples at Angkor Wat and Angkor Thom under the leadership of a local, English-speaking guide. Discover the UNESCO-listed ruins at Angkor Wat and the ancient capital city of Angkor Thom—established by the prosperous Khmer Empire in the 12th century.
Get picked up from your Siem Reap hotel in a comfortable, air-conditioned vehicle and head straight for the ruins. As you motor toward Angkor Wat, learn about its history as the world's largest religious monument, replete with Hindu-Buddhist architecture that took 30 years to complete. Follow your guide inside, glimpsing intricate stonework as you wander galleries that have been shockingly well-maintained.
From Angkor Wat, head north toward Angkor Thom. This majestic site once served as the Khmer Empire's glistening capital city. Take a moment to consider its grandiosity before venturing inside the city. Arriving at the temple at Bayon, appreciate its beautifully crafted central towers covered in more than 200 enormous faces.
Enjoy lunch at your own expense, and then pay a visit to Ta Prohm—a temple set in the midst of the jungle. Wander the maze-like ruins of this ornate worship site, marveling at the fig trees that threaten to overtake the edifice. Absorb a late evening breeze and enjoy the peaceful, rural atmosphere before heading back to your hotel.

Kiri Residence

Private Angkor Thom, Bayon, Ta Prohm and Angkor Wat Tour.

On this tour of Angkor Thom and Bayon Temple, admire grand structures built between the 9th and 12th centuries by a Khmer empire that controlled Cambodia and parts of Laos, Thailand, and Vietnam. Take in the detailed carvings of faces and elephants as well as the ruins of the Baphuon.
After meeting your personal guide and driver in Siem Reap, spend the early morning visiting the ancient capital of Angkor Thom, a walled temple complex dating back to the 12th century. See the South Gate, a main entrance with huge statues depicting the ocean and visit Bayon Temple, unique for its 54 towers decorated with more than 200 large, smiling faces of Avalokitesvara.
In the Angkor Thom complex, admire the Baphuon, ruins of a massive 3-tiered temple recently opened after years of restoration, as well as Phimeanakas, the Terrace of the Elephants, and the famous Terrace of the Leper King. Next, continue to visit Ta Prohm, which has been left relatively untouched since it was discovered, retaining much of its mystery.
Then, enjoy a delicious lunch at one of the best local restaurants before touring the remarkable Angkor Wat. Marvel at the distinctive details of classical Khmer architecture and don't miss the opportunity to snap gorgeous pictures as you watch the sun set before returning to your hotel.

Private Angkor Thom, Bayon, Ta Prohm and Angkor Wat Tour.

On this tour of Angkor Thom and Bayon Temple, admire grand structures built between the 9th and 12th centuries by a Khmer empire that controlled Cambodia and parts of Laos, Thailand, and Vietnam. Take in the detailed carvings of faces and elephants as well as the ruins of the Baphuon.
After meeting your personal guide and driver in Siem Reap, spend the early morning visiting the ancient capital of Angkor Thom, a walled temple complex dating back to the 12th century. See the South Gate, a main entrance with huge statues depicting the ocean and visit Bayon Temple, unique for its 54 towers decorated with more than 200 large, smiling faces of Avalokitesvara.
In the Angkor Thom complex, admire the Baphuon, ruins of a massive 3-tiered temple recently opened after years of restoration, as well as Phimeanakas, the Terrace of the Elephants, and the famous Terrace of the Leper King. Next, continue to visit Ta Prohm, which has been left relatively untouched since it was discovered, retaining much of its mystery.
Then, enjoy a delicious lunch at one of the best local restaurants before touring the remarkable Angkor Wat. Marvel at the distinctive details of classical Khmer architecture and don't miss the opportunity to snap gorgeous pictures as you watch the sun set before returning to your hotel.

[02/04/17]   Kiri Residence is looking for one Food and Beverage supervisor. Any interested candidates are cordially invited to submit your CV at [email protected].

Kiri Residence

Angkor Secret Travel

Angkor Secret Travel Co., LTD. is the most unique and personal or group travel experience. We have many year experiences organizing treks and cycle trips all over Cambodia, specializing in our tour programs focus particularly on cultural heritage and natural resources. Since our establishment in 2006, we continually set the standard for experiential travel and personalized service to provide unique and unforgettable travel experiences all over Cambodia.

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Siem Reap?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Road Number 6, Behind Panhavuth Dentail Clinic Near Angkor Stary Hotel
Siem Reap
17252
Other Siem Reap bars and pubs (show all)
Creative Cocktails Creative Cocktails
Opposite Siem Reap River Mart Near Angkor Trade Centre
Siem Reap, 855

Japanese Restaurant Bar ANJI Japanese Restaurant Bar ANJI
#11A The Lane, Siem Reap, Siemreap-Otdar Meanchey, Cambodia
Siem Reap, 17255

本格日本酒や、居酒屋料理、寿司等 料理人歴30年以上の職人が作る料理をお楽しみください。

Funny Clips Funny Clips
Sivatha Road
Siem Reap, 63

This is a great funny page, where you can find interesting video. Hope you enjoy and share.

Sidecar bar Sidecar bar
Sok San Road
Siem Reap, 17254

$1 Shots & Vodka Bull, $1.50 Longdrinks, and lots of more tasty cocktails waiting for ya! Getting people drunk is passion! You can book me together with my sidecar bar for private acassions aswell. just hit me up formore details.

សួនទឹក កំសាន្ត ខ្នា សៀមរាប សួនទឹក កំសាន្ត ខ្នា សៀមរាប
Khnar Road, Sangkat Chreav
Siem Reap, 17256

For the brothers and sisters living in Siem Reap Desire for relaxation and swimming at a reasonable price! Water Park Khna Siem Reap, offers discounts for only $ 2 for adults and $ 1 for children under 8 years old.

Siem Reap Nightlife Siem Reap Nightlife
Salakomroeuk
Siem Reap, 855

Roadhouse Siem Reap Roadhouse Siem Reap
At Borey Angkor Palace (#A77), 60, Spfda Road
Siem Reap, 17252

The Roadhouse Bar is located in Siem Reap Cambodia across the Old Market Bridge. We offer a comfortable, relaxing, family atmosphere.

Second HOME Restaurant & Bar Second HOME Restaurant & Bar
Second Home Restaurant & Bar, Krong Siem Reap, Siem Reap Province, Cambodia
Siem Reap

Kesorkole High Class KTV Kesorkole High Class KTV
Soksan Street.
Siem Reap, 17252

016636138

Factory Best Pizza Siem Reap Factory Best Pizza Siem Reap
Little Pub Street
Siem Reap, 000000

Best pizza in Siem Reap, bar; happy pizza, cocktail, lemoncello, chilli shooter and fun.

Moringa Bar Moringa Bar
136 Steung Thmei Road
Siem Reap

Looking for a place to chill in Siem Reap? You’ve found it! Enjoy a craft beer, a glass of wine or a cocktail in our tropical beer garden.

Best Sunset Tours Best Sunset Tours
National Road 6
Siem Reap, 168

Dear all values of customers, We are arrange you all tour around countryside and local style, see us more on website www.sunset-picnic.com/